REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CREATIVEHOST.COM

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://creativehost.com (dalej jako: „Creativehost.com”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”). 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Creativehost.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz świadczonych przez nas usług, w tym również kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem, 

Zespół Creativehost.com

I. O NAS

Właścicielem Creativehost.com jest spółka MZ CREATIVE LTD z siedzibą w Londynie (adres siedziby oraz adres do doręczeń: Office 33b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA); wpisana do rejestru działalności gospodarczej (business register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzonego przez Companies House pod numerem 12566918; adres poczty elektronicznej: adres poczty elektronicznej: info@creativehost.com oraz numer telefonu: +48 698070884 (dalej jako: „Usługodawca”).

II. DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz świadczenia Usług Elektronicznych wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  2. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CREATIVEHOST.COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://creativehost.com oraz jego subdomenami.
  3. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego.
  4. USŁUGODAWCA – MZ CREATIVE LTD z siedzibą w Londynie (adres siedziby oraz adres do doręczeń: Office 33b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA); wpisana do rejestru działalności gospodarczej (business register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzonego przez Companies House pod numerem 12566918; adres poczty elektronicznej: adres poczty elektronicznej: info@creativehost.com oraz numer telefonu: +48 604777835. 
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem, Umową o Świadczenie Usług.
  6. DOMENA – unikalny ciąg znaków tworzący adres internetowy, który może zostać zarejestrowany przez Klienta za pośrednictwem Creativehost.com pod warunkiem jego dostępności.
  7. USŁUGA DOMENY – Usługa Elektroniczna, polegająca na pośrednictwie Usługodawcy w rejestracji, transferze lub przedłużeniu wybranej przez Klienta Domeny za pomocą właściwego rejestratora Domen, który jest odrębnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy.
  8. USŁUGA HOSTINGU – Usługa Elektroniczna, polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy powierzchni serwera wydzielonego dla Usługobiorcy przez Usługodawcę do utrzymywania plików Usługobiorcy w Internecie, możliwości przesyłania danych do i z Internetu za jego pośrednictwem, a także innych funkcjonalności – na warunkach wskazanych szczegółowo w zawartej Umowie o Świadczenie Usług, Regulaminie.
  9. REJESTRATOR DOMENY – odrębny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, który w zakresie prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem rejestru Domen.
  10. CENNIK – cennik korzystania z Usługi Elektronicznej dostępny we właściwej zakładce informacyjnej na stronie Serwisu Internetowego odnoszącej się do rodzaju Usługi Elektronicznej wybranej przez Klienta.
  11. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG, UMOWA – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana lub zawarta na czas określony pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego i wykonywana zgodnie z treścią Zamówienia.
  12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług z Usługodawcą.
  13. PANEL KLIENTA – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Creativehost.com, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Panel Klienta umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług Elektronicznych w zakresie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie, w tym również zarządzanie zakupioną Usługą Hostingu, oraz Domenami.
  14. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za należyte świadczenie Usług Elektronicznych. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych Usług Elektronicznych.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Creativehost.com, w tym z jego Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Cennikiem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z Creativehost.com: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnie wspieranej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość: 1024×768 lub wyższa; minimalna rozdzielczość dla urządzeń mobilnych: 320×480; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) telefon – w przypadku korzystania z infolinii.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swoje urządzenie końcowe, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki umowne oraz ustawowe Usługodawcy).

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W CREATIVEHOST.COM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. W Serwisie Internetowym dostępne są odpłatne Usługi Elektroniczne, z których Usługobiorca może korzystać na warunkach Umowy o Świadczenie Usług zawieranej z Usługodawcą. Usługobiorca jest każdorazowo informowany o obowiązku dokonania płatności, o wysokości ponoszonych kosztów, a także o minimalnym czasie trwania zobowiązań Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu zawieranej Umowy przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z odpłatnych Usług Elektronicznych. 
 3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących odpłatnych Usług Elektronicznych:
  1. Usługa Hostingu.
  2. Usługa Domeny.
 4. Usługa Domeny oznacza również: odnowienie domeny, transfer domeny oraz transfer domeny z odnowieniem. 
 5. Korzystanie z wymienionych Usług Elektronicznych wymaga posiadania przez Usługobiorcę dostępu do Panelu Klienta.
 6. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku dostępnych na stronach Serwisu Internetowego.
 7. Wszelkie dodatkowe, nieuregulowane poniżej usługi, wykraczające poza zakres pakietów wskazanych na stronie Serwisu, są odpłatne i wyceniane przez Usługodawcę indywidualnie. W celu skorzystania z takiej usługi Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą poza Serwisem Internetowym, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@creativehost.com. Świadczenie usług dodatkowych może odbywać się na warunkach ustalonych przez strony indywidualnie bądź też z uzupełnieniem o postanowienia niniejszego Regulaminu. 

V. KORZYSTANIE Z PANELU KLIENTA 

 1. Rozpoczęcie korzystania z Panelu Klienta możliwe jest po założeniu Zamówienia. 
 2. Korzystanie z Panelu Klienta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania dodatkowych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 3. Dostęp do Panelu Klienta świadczony jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Panelu Klienta w razie ich zmiany.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Panelu Klienta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Panelu Klienta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie.
 6. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Panelu Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności drogą poczty elektronicznej na adres: info@creativehost.com. W przypadku rezygnacji z Panelu Klienta w trakcie trwania odpłatnie świadczonych Usług Elektronicznych, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany okres korzystania z Usług Elektronicznych, co nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta (ani innej osoby fizycznej, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta), jakie przysługują mu na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów, w szczególności w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu Usługobiorcy do Panelu Klienta w następujących przypadkach:
  1. gdy Usługobiorca mimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin; 
  2. gdy Usługobiorca mimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy; 
  3. gdy Usługobiorca mimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny uporczywie i w sposób rażący nie stosuje się do warunków korzystania z jednej lub kilku zakupionych Usług Elektronicznych;
  4. gdy działania danego Usługobiorcy mimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego;
  5. gdy Usługobiorca mimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza lub przesyła w ramach Serwisu Internetowego jakiekolwiek treści naruszające niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa;
  6. gdy działania danego Usługobiorcy mimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny prowadzą do zakłócenia prawidłowego działania Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych lub ograniczają bądź utrudniają w jakikolwiek sposób możliwość korzystania z Usług Elektronicznych przez innych Usługobiorców.
 1. Zawieszenie dostępu do Panelu Klienta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia dostępu nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Panelu Klienta. Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odblokowuje dostęp do Panelu Klienta niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od chwili powzięcia informacji na ten temat.
 2. Usługodawca w przypadku zawieszenia dostępu do Panelu Klienta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Panelu Klienta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie pociąga za sobą usunięcie Panelu Klienta prowadzonego dla Usługobiorcy oraz odnosi skutek wobec wszystkich umów zawartych między Usługobiorcą i Usługodawcą, których warunkiem korzystania jest posiadanie dostępu do Panelu Klienta.
 3. Usługobiorcy nie przysługuje zwrot należności ani przedłużenie okresu świadczenia wykupionej Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy niemożliwość korzystania z Usługi Elektronicznej wynikła bezpośrednio z okoliczności zawinionych wyłącznie przez Usługobiorcę i wskazanych w poniższym Regulaminie. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta (ani innej osoby fizycznej, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta), jakie przysługują mu na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w szczególności w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 4. Usunięcie Panelu Klienta w jakimkolwiek trybie powoduje usunięcie wszystkich przypisanych do niego danych Usługobiorcy, co pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy w innych celach niż prowadzenie Panelu Klienta, w zakresie, w jakim stanowi o tym polityka prywatności Serwisu Internetowego.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

    1. W Serwisie Internetowym możliwe jest dokonywanie zakupu odpłatnych Usług Elektronicznych. Zakup Usług Elektronicznych następuje w drodze Zamówienia składanego za pomocą interaktywnego formularza, co prowadzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług między Usługobiorcą i Usługodawcą.
    2. Usługodawca obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową o Świadczenie Usług poinformować Usługobiorcę o głównych cechach Usługi Elektronicznej, której ona dotyczy. Usługodawca wykonuje obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez udostępnienie Usługobiorcy w sposób widoczny i zrozumiały informacji zawartych w Cenniku.
    3. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszej Usługi Elektronicznej do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Dodanie Usługi Elektronicznej do koszyka może być w niektórych przypadkach poprzedzone koniecznością indywidualnej konfiguracji albo weryfikacji dostępności określonej Usługi Elektronicznej (np. Domeny).
    4. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu interaktywnego formularza i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Creativehost.com). W formularzu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz informacji dotyczących Umowy o Świadczenie Usług: rodzaj oraz ilość Usług Elektronicznych i sposób płatności. W przypadku Usługobiorcy niebędącego konsumentem niezbędne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W sytuacji, gdy Usługobiorca nie posiada dostępu do Panelu Klienta, wymagane jest także podanie hasła w celu utworzenia tego dostępu.
    5. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy o Świadczenie Usług. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług.
    6. Cena Usługi Elektronicznej uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, przede wszystkim w Cenniku oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową o Świadczenie Usług.
    7. Usługodawca udostępnia następujący sposób płatności z tytułu zawartej Umowy o Świadczenie Usług: płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe.com oraz Przelewy24.pl (aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych: https://stripe.com/en-pl oraz https://www.przelewy24.pl/. 
    8. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę uzależnione jest od dokonania płatności przez Klienta
    9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Creativehost.com przed dokonaniem zakupu oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.5 Regulaminu. Warunki Umowy zostają dodatkowo utrwalone i zabezpieczone w systemie teleinformatycznym Creativehost.com.

VII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług, niezależnie od rodzaju wybranej Usługi Elektronicznej, pozostaje staranne działanie Usługodawcy, nie natomiast określony rezultat. Usługobiorca jest tym samym świadomy, że o ile z treści zawartej Umowy nie wynika inaczej, Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcy osiągnięcia zamierzonych przez niego celów, a jedynie obowiązany jest do starannego i rzetelnego świadczenia Usług Elektronicznych.
 2. Usługodawca może przy wykonywaniu Umowy o Świadczenie Usług posługiwać się pomocą podmiotów trzecich, w tym również powierzać im wykonanie części lub całości Usługi Elektronicznej.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę uzależnione jest od dokonania płatności przez Klienta.
 4. Opłata tytułem Umowy o Świadczenie Usług naliczana jest z góry za wybrany przez Usługobiorcę rodzaj oraz okres świadczenia Usługi Elektronicznej. W przypadku upływu wykupionego okresu świadczenia Usługi Elektronicznej, Usługobiorca może przedłużyć Umowę na kolejny okres. 
 5. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług Elektronicznych w sposób nienaruszający powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz innych praw własności intelektualnej. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych, treści naruszających zasady netykiety oraz treści mogących wprowadzić w błąd Usługodawcę, pozostałych Usługobiorców oraz osoby trzecie.
 6. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie ze względu na ważne powody, które uzasadniają konieczność rezygnacji przez Usługobiorcę z korzystania z Usługi Elektronicznej, takie jak np. uporczywe zaniedbania Usługodawcy w wykonywaniu Umowy. W takim wypadku Usługobiorcy przysługuje zwrot uiszczonych należności proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu trwania Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza innych uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta), przyznanych mu przez przepisy bezwzględnie wiążącego prawa.

VIII. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI HOSTINGU

 1. Uruchomienie Usługi Hostingu następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usługi Hostingu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności Usługobiorca zobowiązuje się do: (1) nieprzekraczania określonych w Umowie limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej, (2) nieużywania Usługi Hostingu w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu teleinformatycznego Creativehost.com oraz naruszanie zasad współużytkowania zasobów oraz (3) chronienia swoich danych dostępowych do serwera przed osobami trzecimi.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Usługi Hostingu do przechowywania informacji i danych zawierających bezprawne treści warezowe (np. nielegalnie pozyskane pliki komputerowe) lub pornograficzne oraz inne treści niezgodne z obowiązującym prawem, a także zabronione jest wykorzystywanie Usługi Hostingu do wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam), w tym także zapytań o wyrażenie zgody na jej przesłanie mających charakter takich informacji.
 4. W ramach Usługi Hostingu zabronione jest przechowywanie danych, które zawierają złośliwe oprogramowanie (w tym przede wszystkim wirusy komputerowe takie jak „robaki” czy „konie trojańskie”) albo w inny sposób są przeznaczone lub mogą skutkować wyrządzeniem szkód po stronie Usługodawcy lub pozostałych użytkowników Internetu.
 5. Usługodawca nie nadzoruje ani nie weryfikuje treści zamieszczanych lub przesyłanych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usługi Hostingu w systemie teleinformatycznym Creativehost.com, jednak w razie powzięcia wiarygodnej informacji albo zawiadomienia go o ich bezprawności, podejmuje niezwłocznie odpowiednie kroki w celu uniemożliwienia dostępu do tych treści.
 6. W przypadku gdy informacja powzięta przez Usługodawcę zgodnie z pkt. 9.5 Regulaminu ma charakter urzędowego zawiadomienia o bezprawności danych, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody mogące wyniknąć z ograniczenia lub wyłączenia dostępu do tych danych w ramach Usługi Hostingu.
 7. W przypadku gdy Usługodawca zamierza podjąć kroki w celu uniemożliwienia dostępu do danych, co do bezprawności których powziął wiarygodną informację, Usługodawca obowiązuje się zawiadomić o tym niezwłocznie Usługobiorcę w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. W razie zawiadomienia Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody mogące wyniknąć z ograniczenia lub wyłączenia dostępu do tych danych w ramach Usługi Hostingu.
 8. W przypadku czasowej niedostępności Usługi Hostingu Usługodawca, po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia od Usługobiorcy, przedłuża okres jego trwania o okres odpowiadający jego niedostępności, co nie narusza innych uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, chyba że niemożliwość skorzystania z Usługi Hostingu wynika bezpośrednio z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Usługobiorcę.
 9. Usługodawca przez cały okres trwania Umowy o Świadczenie Usług udostępnia Usługobiorcy kanał wsparcia technicznego w zakresie korzystania z Usługi Hostingu. Wsparcie techniczne prowadzone jest w języku polskim. Skorzystanie ze wsparcia technicznego możliwe jest przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych na wstępie niniejszego Regulaminu albo za pomocą wewnętrznego modułu obsługi zgłoszeń dostępnej z poziomu Panelu Klienta. Wsparcie techniczne nie obejmuje konfiguracji Usługi Hostingu pod konkretne wymagania i preferencje Usługobiorcy. Wsparcie techniczne nie ogranicza również praw Usługobiorcy do złożenia zgodnie z prawem reklamacji związanej z Usługą Hostingu.

IX. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI DOMENY

 1. W przypadku Usługi Domeny Usługodawca pełni jedynie rolę pośrednika, który przekazuje dyspozycję Klienta, zgodnie ze złożonym Zamówieniem, do właściwego Rejestratora Domeny odpowiedzialnego za wystawienie i utrzymywanie Domeny przez cały okres trwania Umowy. Usługodawca w ramach zawieranej Umowy zapewnia więc Klientowi potrzebne wsparcie i pośrednictwo, występując w jego imieniu i na jego rzecz przed Rejestratorem Domeny w celu koordynacji formalności i przekazywania informacji między Klientem a Rejestratorem Domeny w zakresie wymaganym dla rejestracji Domeny dla Klienta.
 2. Klient obowiązany jest do wybrania takiej Domeny, która nie będzie naruszała obowiązujących przepisów prawa, w tym również praw wyłącznych należących do podmiotów trzecich, albo godziła w zasady współżycia społecznego, co mogłoby sprzeciwiać się rejestracji Domeny. 
 3. Usługa Domeny świadczona jest zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz odrębnym regulaminem Rejestratora Domeny. Usługodawca udostępnia regulaminy wszystkich Rejestratorów Domen, których Domeny oferuje, na stronach Serwisu Internetowego, w tym również w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową o Świadczenie Usług. Usługodawca informuje również o danych kontaktowych Rejestratora Domeny odpowiedzialnego za proces rejestracji Domeny dla Klienta.
 4. Rejestracja Domeny Klienta następuje w terminie 24 godzin liczonych od chwili odnotowania płatności za Zamówienie na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi rejestracji Domeny przez Rejestratora Domeny w sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od Usługodawcy Rejestrator Domeny może odmówić rejestracji Domeny (np. gdy Domena została już zajęta przez inny podmiot). W przypadku decyzji odmownej Klient otrzymuje pełen zwrot należności uiszczonych z tytułu Umowy o Świadczenie Usług.
 6. Usługa Domeny oznacza również: odnowienie domeny, transfer domeny oraz transfer domeny z odnowieniem. Transfer jest bezpłatny, jednak w przypadku domen globalnych, europejskich oraz polskich, ale wygasłych, do dokonania transferu konieczne jest wykupienie odnowienia. 

X. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt” znajdującej się na stronie Serwisu Internetowego oraz moduł obsługi zgłoszeń dostępny z poziomu Panelu Klienta, za pośrednictwem których Usługobiorca może wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Creativehost.com, a także uzyskać wsparcie techniczne w zakresie problemów dotyczących działania Usług Elektronicznych. 
 2. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: info@creativehost.com).

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy, gdy Usługa Elektroniczna jest świadczona w sposób niezgodny z Umową, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@creativehost.com, za pośrednictwem formularza kontaktowego albo za pomocą modułu obsługi zgłoszeń dostępnego z poziomu Panelu Klienta.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych niniejszym punkcie, Usługodawca w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, może wezwać Usługobiorcę do uzupełnienia brakujących informacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

XII. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy odpłatnych umów zawieranych między nimi a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 12.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 12.4 Regulaminu.
 4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@creativehost.com. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 7. Zawarte w niniejszym punkcie 12. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

XIV. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia. 
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. 
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchy w Serwisie Internetowym (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy. 
 5. Niniejszy punkt 14 Regulaminu i postanowienia w nim zawarte nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) przewidzianych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

XV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. 
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

XVI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 16. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem oraz niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę o Świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej.
 4. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.
 5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Usługobiorcy dostępu do Panelu Klienta albo wstrzymania realizacji Zamówienia na czas trwania weryfikacji.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku, do wysokości 500,00 (pięćset) złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. błędy i awarie techniczne, ataki hackerskie, katastrofy naturalne, zmiany przepisów prawa, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XVII. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z Usługi Hostingu dostępnej w Creativehost.com może wiązać się z koniecznością powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, danych osobowych należących do osób trzecich. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wprowadzane przez Usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Creativehost.com bądź też mogą być udostępniane samodzielnie przez osoby korzystające z zasobów Usługobiorcy zamieszczonych na serwerze udostępnianym w ramach Usługi Hostingu, co prowadzi do udostępnienia tych danych Usługobiorcy, a w konsekwencji również Usługodawcy.
 2. Szczegółowe kwestie dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Usługach oraz o Serwisie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu. 
 2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Usłudze lub Serwisie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 3. Opinia o Usłudze może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Usług w Serwisie Internetowym Usługodawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanej Usługi. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów w celu wystawienia opinii o Usłudze. Opinia o Serwisie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Serwisu Internetowego. 
 4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (np. przy danej Usłudze) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Usługodawca i do którego odsyła na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Serwisu Internetowego). 
 6. Usługodawca zapewnia, aby publikowane opinie o Usługach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili daną Usługę. W tym celu Usługodawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów: 
  1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Serwisu Internetowego – w tym wypadku Usługodawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Serwisie Internetowym, a w przypadku opinii o Usłudze sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowaną Usługę. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
  2. Usługodawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Usługi w Serwisie Internetowym. 
  3. W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił daną Usługę, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Serwisu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanej Usługi. 
 7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił daną Usługę mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 11. Regulaminu.
 8. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Usług. Usługodawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem komunikacji Usługodawcy z Usługobiorcą jest język polski.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowa w zakresie korzystania z Panelu Klienta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. W pozostałym zakresie zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług,

Zespół Creativehost.com

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca (dalej: „Powierzający”) oraz Usługodawca (dalej: „Procesor”) postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, jak również w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w Regulaminie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszą umową powierzenia (dalej: „Umowa powierzenia”) oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

 1. Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest ich administratorem w rozumieniu rozporządzenia RODO.
 2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji na rzecz Powierzającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych może być zróżnicowany i obejmuje w szczególności dane osób trzecich, które Powierzający wprowadził do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Procesora, jak również dane, które te osoby trzecie samodzielnie udostępniają Powierzającemu, a w konsekwencji także Procesorowi, korzystając z usług Powierzającego, które świadczy dla tych osób za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Procesora, przy wykorzystaniu tego systemu teleinformatycznego oraz zasobów, które w tym systemie zgromadził i udostępnił następnie osobom trzecim do używania. Procesor może uzyskiwać dostęp do podstawowych danych identyfikujących osoby trzecie, które łączą się z jego serwerem, na którym Powierzający zgromadził zasoby, z których te osoby korzystają.
 4. Dane powierzane są Procesorowi przez Powierzającego wyłącznie w celu:
  1. prawidłowego wykonania przez Procesora umowy zawartej z Powierzającym, w tym Umowy o Świadczenie Usług (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy) –  w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Powierzający w stosunku do Procesora lub jakie mogą być podnoszone przez Procesora (dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Procesora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Procesor może dokonywać na powierzonych mu danych osobowych czynności przetwarzania polegające na ich przechowywaniu, szyfrowaniu oraz kopiowaniu (w zakresie uzasadnionym dokonywaniem kopii zapasowych zasobów serwera dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, jak i dla celów wykonania Umowy o Świadczenie Usług zawartej z Powierzającym).
 6. Procesor przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Powierzającego, którym jest niniejsza Umowa powierzenia. Procesor nie będzie powierzał danych osobowych dalszym podmiotom bez wyraźnej, udokumentowanej zgody Powierzającego w tym zakresie.
 7. Procesor zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.
 8. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. W szczególności natomiast Procesor zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Powierzającemu w spełnianiu obowiązków nałożonych na niego na podstawie art. 32-36 rozporządzenia RODO, a także w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez nią jej uprawnień.
 9. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy powierzenia w jego imieniu.
 10. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy powierzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Procesora, jak i po ustaniu zatrudnienia.
 11. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego siedziby Procesora nakazują przechowywanie danych osobowych przez określony czas po zaprzestaniu ich przetwarzania. W takim wypadku Procesor przechowuje dane do celów wykonania ciążącego na nim obowiązku prawnego, czego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 12. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania danych powierzonych przez Procesora, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 13. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego: 
   1. o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;
   2. o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
   3. o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
   4. o wszczęciu u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych;
   5. o każdej wątpliwości dotyczącej wydanego mu przez Powierzającego polecenia, jeżeli w jego ocenie będzie ono stanowić naruszenie rozporządzenia RODO.
 1. Procesor udostępnia Powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki nakładane przez niego na mocy niniejszej Umowy powierzenia, jak i przepisów rozporządzenia RODO.